Thời Gian Làm 8:00 - 20:00

hotline Tư Vấn Miễn Phí03.8558.1111

Điều gì ảnh hưởng tới ‘cuộc yêu’ ở tuổi xế chiều?

Tham vấn y khoa :

https://www.pinterest.com/pin/945263409260428526
https://www.pinterest.com/pin/945263409260439311
https://www.pinterest.com/pin/945263409260450109
https://www.pinterest.com/pin/945263409260462113
https://www.pinterest.com/pin/945263409260475385
https://www.pinterest.com/pin/945263409260486143
https://www.pinterest.com/pin/945263409260595764
https://www.pinterest.com/pin/945263409260619126
https://www.pinterest.com/pin/945263409260630712
https://www.pinterest.com/pin/945263409260644574/
https://www.pinterest.com/pin/945263409260656018
https://www.pinterest.com/pin/945263409260676357
https://www.pinterest.com/pin/945263409260686694/
https://www.pinterest.com/pin/921760248705767174/
https://www.pinterest.com/pin/921760248705775892/
https://www.pinterest.com/pin/921760248705776738
https://www.pinterest.com/pin/921760248705786180
https://www.pinterest.com/pin/921760248705799053
https://www.pinterest.com/pin/921760248705826838
https://www.pinterest.com/pin/921760248705835930
https://www.pinterest.com/pin/921760248705848322
https://www.pinterest.com/pin/921760248705859707
https://www.pinterest.com/pin/921760248705884895
https://www.pinterest.com/pin/921760248705907468
https://www.pinterest.com/pin/921760248705918319
https://www.pinterest.com/pin/921760248705928001
https://www.pinterest.com/pin/921760248705937848
https://www.pinterest.com/pin-builder/
https://www.pinterest.com/pin/921760248705958317
https://www.pinterest.com/pin/921760248705984810/
https://www.pinterest.com/pin/921760248705995397
https://www.pinterest.com/pin/921760248706006026
https://www.pinterest.com/pin/921760248706017936
https://www.pinterest.com/pin-builder/
https://www.pinterest.com/pin/921760248707112095
https://www.pinterest.com/pin/921760248707150752
https://www.pinterest.com/pin/921760248707192057
https://www.pinterest.com/pin/921760248707202500
https://www.pinterest.com/pin/921760248707220364
https://www.pinterest.com/pin/921760248707261065
https://www.pinterest.com/pin/921760248707280107
https://www.pinterest.com/pin/921760248707320739
https://www.pinterest.com/pin/921760248707333622
https://www.pinterest.com/pin/921760248707348735
https://www.pinterest.com/pin/921760248707361866
https://www.pinterest.com/pin/921760248707375959
https://www.pinterest.com/pin/921760248707593787
https://www.pinterest.com/pin/921760248707612178
https://www.pinterest.com/pin/921760248707637109
https://www.pinterest.com/pin/921760248707649715
https://www.pinterest.com/pin/921760248707694062
https://www.pinterest.com/pin/921760248707709479/
https://www.pinterest.com/pin/921760248707785079
https://www.pinterest.com/pin/921760248707832525
https://www.pinterest.com/pin/921760248707845879
https://www.pinterest.com/pin/921760248707888218
https://www.pinterest.com/pin/921760248707901448
https://www.pinterest.com/pin/921760248707914822
https://www.pinterest.com/pin/921760248707946933
https://www.pinterest.com/pin/921760248707949685
https://www.pinterest.com/pin/921760248707992069
https://www.pinterest.com/pin/921760248708036429
https://www.pinterest.com/pin/921760248708051371
https://www.pinterest.com/pin/921760248708104413
https://www.pinterest.com/pin/921760248708119701
https://www.pinterest.com/pin/921760248708136068
https://www.pinterest.com/pin/921760248708169225
https://www.pinterest.com/pin/921760248708166473
https://www.pinterest.com/pin/921760248708185153
https://www.pinterest.com/pin/921760248708217125
https://www.pinterest.com/pin/921760248708238083
https://www.pinterest.com/pin/921760248708254023
https://www.pinterest.com/pin/921760248708269561
https://www.pinterest.com/pin/921760248708273214
https://www.pinterest.com/pin/921760248708289566
https://www.pinterest.com/pin/921760248708305971
https://www.pinterest.com/pin/921760248708425952
https://www.pinterest.com/pin/921760248708462137
https://www.pinterest.com/pin/921760248708478110
https://www.pinterest.com/pin/921760248708495563
https://www.pinterest.com/pin/921760248708521106
https://www.pinterest.com/pin/921760248708573516
https://www.pinterest.com/pin/921760248708589539
https://www.pinterest.com/pin/921760248708639237
https://www.pinterest.com/pin/921760248708659895
https://www.pinterest.com/pin/921760248708675822
https://www.pinterest.com/pin/921760248708698816
https://www.pinterest.com/pin/921760248708743499
https://www.pinterest.com/pin/921760248708745600
https://www.pinterest.com/pin/921760248708777491
https://www.pinterest.com/pin/921760248708815549
https://www.pinterest.com/pin/921760248708834731
https://www.pinterest.com/pin/921760248708860210
https://www.pinterest.com/pin/921760248708877386
https://www.pinterest.com/pin/921760248708893686
https://www.pinterest.com/pin/921760248708879831
https://www.pinterest.com/pin/921760248708896356
https://www.pinterest.com/pin/921760248708911694
https://www.pinterest.com/pin/921760248708943040
https://www.pinterest.com/pin/921760248708957239
https://www.pinterest.com/pin/921760248708998756
https://www.pinterest.com/pin/921760248709076104
https://www.pinterest.com/pin/921760248709003221
https://www.pinterest.com/pin/921760248709016598
https://www.pinterest.com/pin/921760248709090908
https://www.pinterest.com/pin/921760248709078149
https://www.pinterest.com/pin/921760248709093320
https://www.pinterest.com/pin/921760248709108793
https://www.pinterest.com/pin/921760248709111922
https://www.pinterest.com/pin/921760248709195621
https://www.pinterest.com/pin/921760248709198008
https://www.pinterest.com/pin/921760248709212039
https://www.pinterest.com/pin/921760248709214218
https://www.pinterest.com/pin/921760248709228328
https://www.pinterest.com/pin/921760248709247835
https://www.pinterest.com/pin/921760248709305648
https://www.pinterest.com/pin/921760248709307783
https://www.pinterest.com/pin/921760248709322234
https://www.pinterest.com/pin/921760248709357317
https://www.pinterest.com/pin/921760248709374054
https://www.pinterest.com/pin/921760248709376194
https://www.pinterest.com/pin/921760248709389890
https://www.pinterest.com/pin/921760248709392813
https://www.pinterest.com/pin/921760248709410277
https://www.pinterest.com/pin/921760248709427608
https://www.pinterest.com/pin/921760248709429843
https://www.pinterest.com/pin/921760248709482404
https://www.pinterest.com/pin/921760248709496675
https://www.pinterest.com/pin/921760248709512096
https://www.pinterest.com/pin/921760248709514474
https://www.pinterest.com/pin/921760248709545963
https://www.pinterest.com/pin/921760248709548825
https://www.pinterest.com/pin/921760248709562531
https://www.pinterest.com/pin/921760248709580445
https://www.pinterest.com/pin/921760248709612263
https://www.pinterest.com/pin/921760248709614381
https://www.pinterest.com/pin/921760248709628943
https://www.pinterest.com/pin/921760248709647046
https://www.pinterest.com/pin/921760248709675371/
https://www.pinterest.com/pin/921760248709678437
https://www.pinterest.com/pin/921760248709692062
https://www.pinterest.com/pin/921760248709728458
https://www.pinterest.com/pin/921760248709744500
https://www.pinterest.com/pin/921760248709746148
https://www.pinterest.com/pin/921760248709761445
https://www.pinterest.com/pin/921760248709775150
https://www.pinterest.com/pin/921760248709794872
https://www.pinterest.com/pin/921760248709846070
https://www.pinterest.com/pin/921760248709859692
https://www.pinterest.com/pin/921760248709861623
https://www.pinterest.com/pin/921760248709873922
https://www.pinterest.com/pin/921760248709890442
https://www.pinterest.com/pin/921760248710350631
https://www.pinterest.com/pin/921760248710401760
https://www.pinterest.com/pin/921760248710419180
https://www.pinterest.com/pin/921760248710435200
https://www.pinterest.com/pin/921760248710467478
https://www.pinterest.com/pin/921760248710479584
https://www.pinterest.com/pin/921760248710483403
https://www.pinterest.com/pin/921760248710550273
https://www.pinterest.com/pin/921760248710568606
https://www.pinterest.com/pin/921760248710586574
https://www.pinterest.com/pin/921760248710603071
https://www.pinterest.com/pin/921760248710653981
https://www.pinterest.com/pin/921760248710668051
https://www.pinterest.com/pin/921760248710700626
https://www.pinterest.com/pin/921760248710722346
https://www.pinterest.com/pin/921760248710773945
https://www.pinterest.com/pin/921760248710792516
https://www.pinterest.com/pin/921760248710794978
https://www.pinterest.com/pin/921760248710810415
https://www.pinterest.com/pin/921760248710812714
https://www.pinterest.com/pin/921760248710827180
https://www.pinterest.com/pin/921760248710846144
https://www.pinterest.com/pin/921760248710901405
https://www.pinterest.com/pin/921760248710904269
https://www.pinterest.com/pin/921760248710917558
https://www.pinterest.com/pin/921760248710935926
https://www.pinterest.com/pin/921760248710937725/
https://www.pinterest.com/pin/921760248710954037
https://www.pinterest.com/pin/921760248710972041
https://www.pinterest.com/pin/921760248710974549
https://www.pinterest.com/pin/921760248711047777
https://www.pinterest.com/pin/921760248711063265/
https://www.pinterest.com/pin/921760248711079126
https://www.pinterest.com/pin/921760248711095975
https://www.pinterest.com/pin/921760248711152576
https://www.pinterest.com/pin/921760248711172042
https://www.pinterest.com/pin/921760248711185259
https://www.pinterest.com/pin/921760248711220600
https://www.pinterest.com/pin/921760248711278178
https://www.pinterest.com/pin/921760248711298121
https://www.pinterest.com/pin/921760248711329282
https://www.pinterest.com/pin/921760248711367068
https://www.pinterest.com/pin/921760248711405980
https://www.pinterest.com/pin/921760248711442689
https://www.pinterest.com/pin/921760248711573848
https://www.pinterest.com/pin/921760248711591152
https://www.pinterest.com/pin/945263409260194478/
https://www.pinterest.com/pin/945263409260237366/
https://www.pinterest.com/pin/945263409260216020/
https://www.pinterest.com/pin/945263409260250583
https://www.pinterest.com/pin/945263409260240082
https://www.pinterest.com/pin/945263409260250234
https://www.pinterest.com/pin/945263409260273671
https://www.pinterest.com/pin/945263409260275068
https://www.pinterest.com/pin/945263409260293831
https://www.pinterest.com/pin/945263409260295572
https://www.pinterest.com/pin/945263409260304437
https://www.pinterest.com/pin/945263409260304899
https://www.pinterest.com/pin/945263409260327388
https://www.pinterest.com/pin/945263409260350402
https://www.pinterest.com/pin/945263409260360090
https://www.pinterest.com/pin/945263409260361759/
https://www.pinterest.com/pin/945263409260371409/
https://www.pinterest.com/pin/945263409260373219/
https://www.pinterest.com/pin/945263409260382193
https://www.pinterest.com/pin/945263409260384944
https://www.pinterest.com/pin/945263409260394563
https://www.pinterest.com/pin/945263409260395974/
https://www.pinterest.com/pin/945263409260427749/
https://www.pinterest.com/pin/945263409260430607
https://www.pinterest.com/pin/945263409260440818
https://www.pinterest.com/pin/945263409260442213
https://www.pinterest.com/pin/945263409260451809
https://www.pinterest.com/pin/945263409260463680
https://www.pinterest.com/pin/945263409260465141
https://www.pinterest.com/pin/945263409260487182
https://www.pinterest.com/pin/945263409260607458
https://www.pinterest.com/pin/945263409260608719
https://www.pinterest.com/pin/945263409260632474
https://www.pinterest.com/pin/945263409260646680
https://www.pinterest.com/pin/945263409260656974
https://www.pinterest.com/pin/945263409260658025
https://www.pinterest.com/pin/945263409260689220/
https://www.pinterest.com/pin/921760248705788015
https://www.pinterest.com/pin/921760248705827186
https://www.pinterest.com/pin/921760248705837514
https://www.pinterest.com/pin/921760248705850602
https://www.pinterest.com/pin/921760248705908962
https://www.pinterest.com/pin/921760248705919837
https://www.pinterest.com/pin/921760248705920382
https://www.pinterest.com/pin/921760248705939265
https://www.pinterest.com/pin/921760248705939728
https://www.pinterest.com/pin/921760248705950069
https://www.pinterest.com/pin/921760248705960595
https://www.pinterest.com/pin/921760248705985615
https://www.pinterest.com/pin/921760248705986601
https://www.pinterest.com/pin/921760248705997188
https://www.pinterest.com/pin/921760248706008920
https://www.pinterest.com/pin/921760248707049484/
https://www.pinterest.com/pin/921760248707149957/
https://www.pinterest.com/pin/921760248707163094
https://www.pinterest.com/pin/921760248707203895
https://www.pinterest.com/pin/921760248707266563
https://www.pinterest.com/pin/921760248707322316
https://www.pinterest.com/pin/921760248707335111
https://www.pinterest.com/pin/921760248707350175
https://www.pinterest.com/pin/921760248707363863
https://www.pinterest.com/pin/921760248707379101
https://www.pinterest.com/pin/921760248707595654
https://www.pinterest.com/pin/921760248707625879
https://www.pinterest.com/pin/921760248707639341
https://www.pinterest.com/pin/921760248707651625
https://www.pinterest.com/pin/921760248707665239
https://www.pinterest.com/pin/921760248707695696
https://www.pinterest.com/pin/921760248707711320
https://www.pinterest.com/pin/921760248707785624
https://www.pinterest.com/pin/921760248707861592
https://www.pinterest.com/pin/921760248707903475
https://www.pinterest.com/pin/921760248707965301
https://www.pinterest.com/pin/921760248707995046
https://www.pinterest.com/pin/921760248708009896
https://www.pinterest.com/pin/921760248708021275
https://www.pinterest.com/pin/921760248708022517
https://www.pinterest.com/pin/921760248708039202
https://www.pinterest.com/pin/921760248708052843
https://www.pinterest.com/pin/921760248708073108
https://www.pinterest.com/pin/921760248708074771
https://www.pinterest.com/pin/921760248708106647
https://www.pinterest.com/pin/921760248708138131
https://www.pinterest.com/pin/921760248708188025
https://www.pinterest.com/pin/921760248708202281
https://www.pinterest.com/pin/921760248708240024
https://www.pinterest.com/pin/921760248708256351
https://www.pinterest.com/pin/921760248708292010
https://www.pinterest.com/pin/921760248708309621
https://www.pinterest.com/pin/921760248708427903
https://www.pinterest.com/pin/921760248708479983
https://www.pinterest.com/pin/921760248708507290
https://www.pinterest.com/pin/921760248708524039
https://www.pinterest.com/pin/921760248708576967
https://www.pinterest.com/pin/921760248708593183
https://www.pinterest.com/pin/921760248708642349
https://www.pinterest.com/pin/921760248708662478
https://www.pinterest.com/pin/921760248708678007
https://www.pinterest.com/pin/921760248708817928
https://www.pinterest.com/pin/921760248708837049
https://www.pinterest.com/pin/921760248708862315
https://www.pinterest.com/pin/921760248708943775
https://www.pinterest.com/pin/921760248709324166
https://www.pinterest.com/pin/921760248709447027
https://www.pinterest.com/pin/921760248709483982
https://www.pinterest.com/pin/921760248709499115
https://www.pinterest.com/pin/921760248709564393
https://www.pinterest.com/pin/921760248709814100
https://www.pinterest.com/pin/921760248709877266
https://www.pinterest.com/pin/921760248710367507
https://www.pinterest.com/pin/921760248710404336
https://www.pinterest.com/pin/921760248710438123
https://www.pinterest.com/pin/921760248710588709
https://www.pinterest.com/pin/921760248710605144
https://www.pinterest.com/pin/921760248710621321
https://www.pinterest.com/pin/921760248710670405
https://www.pinterest.com/pin/921760248711049326
https://www.pinterest.com/pin/921760248711065422
https://www.pinterest.com/pin/921760248711081996
https://www.pinterest.com/pin/921760248711099657
https://www.pinterest.com/pin/921760248711154705
https://www.pinterest.com/pin/921760248711187314
https://www.pinterest.com/pin/921760248711205632
https://www.pinterest.com/pin/921760248711221598
https://www.pinterest.com/pin/921760248711426878
https://www.pinterest.com/pin/921760248711445403
https://www.pinterest.com/pin/921760248711483856
https://www.pinterest.com/pin/921760248711594236

Không có tiêu chuẩn cho mức độ “hoàn hảo” hoặc “lành mạnh” để có được ham muốn. Nói cách khác, tình dục và ham muốn tình dục là một hoạt động mang tính cá nhân cao, chỉ có ở mỗi người.

Vì vậy, nếu bạn đang thắc mắc liệu ham muốn tình dục của mình có “bình thường” hay không, thì câu trả lời là không có điểm tuyệt đối nào hay một khuôn mẫu nào để hướng tới trong trường hợp này. Nhưng nếu bạn đang tự hỏi liệu ham muốn tình dục của mình có thể thay đổi theo tuổi tác hay không, thì có một số sự thật đáng để biết để bạn có thể cảm thấy tự tin, an toàn và khỏe mạnh trong phòng ngủ và hơn thế nữa.

1. Ham muốn tình dục là gì?

Có rất nhiều cách mà các chuyên gia và người bình thường có thể mô tả “ham muốn tình dục”. Hiệp hội tâm lý Hoa Kỳ định nghĩa nó là “trạng thái kích thích dẫn đến mong muốn được thỏa mãn tình dục”. Bạn có thể hiểu đơn giản rằng ham muốn tình dục là sự quan tâm về tinh thần và thể chất của bạn đối với tình dục.

Điều gì ảnh hưởng tới ‘cuộc yêu’ ở tuổi xế chiều? - Ảnh 2.

Ham muốn tình dục có thể thay đổi theo tuổi tác theo xu hướng tăng lên hoặc giảm đi. (Ảnh minh họa)

Sở thích quan hệ tình dục của bạn và mức độ bạn nghĩ về nó hoặc tham gia vào nó là một trải nghiệm rất cá nhân. Vấn đề tuổi tác thường không phải là tác nhân chính đối với hoạt động tình dục. Trong khi một số người sẽ hoạt động tình dục nhiều hơn khi họ còn trẻ và ít hơn khi họ già đi, những người khác có thể trải qua điều hoàn toàn ngược lại.

Tình dục ở người cao tuổi, ham muốn tăng cao có bất thường?

Có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến ham muốn tình dục, bao gồm trải nghiệm và quan hệ tình dục trước đây của một người, các yếu tố tâm lý như căng thẳng và các yếu tố sinh học như mức độ nội tiết tố.

Điều đó có nghĩa là ham muốn tình dục không chỉ được xác định chặt chẽ bởi một thứ hoặc bị mắc kẹt ở một bối cảnh cụ thể mà nó bị tác động bởi rất nhiều nguyên nhân. Các yếu tố ảnh hưởng đến ham muốn tình dục rất khác nhau, từ yếu tố nội tiết tố đến hoàn cảnh thuần túy đều có thể kích hoạt hoặc ngăn chặn ham muốn ở mọi lứa tuổi.

2. Tuổi tác ảnh hưởng đến ham muốn tình dục như thế nào?

Tất nhiên, trong khi ham muốn tình dục của bạn có thể tăng và giảm trong suốt cuộc đời của bạn do nhiều yếu tố, tuổi tác có thể đóng một vai trò quan trọng đối với nhiều người. Ham muốn tình dục có thể suy yếu khi mọi người già đi. Theo một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nam giới thường bị giảm ham muốn tình dục ở độ tuổi từ 35 – 44, trong khi nữ giới cũng có sự suy giảm tương tự ở độ tuổi từ 55 – 64.

Một số chuyên gia cho rằng những thay đổi nội tiết tố liên quan đến tuổi tác có thể góp phần làm thay đổi ham muốn tình dục. Ví dụ, nam giới có xu hướng giảm dần nồng độ testosterone sau khi đạt mức cao nhất ở tuổi 19 (một số nghiên cứu cho thấy xu hướng giảm cho đến khoảng 40-50 tuổi). Sau 30 tuổi, tổng lượng testosterone giảm khoảng 1% mỗi năm, đóng vai trò quan trọng trong chức năng tình dục của nam giới. Điều này có thể ảnh hưởng đến chức năng cương dương và ham muốn. Sau lứa tuổi 50, nhu cầu và khả năng tình dục của nam giới ngày càng giảm. Có người có giai đoạn hồi xuân (khoảng 47-53 tuổi, tùy người), tình dục sẽ mạnh mẽ hơn hẳn, rồi yếu dần.

Điều gì ảnh hưởng tới ‘cuộc yêu’ ở tuổi xế chiều? - Ảnh 4.

Phụ nữ mãn kinh có thể giảm ham muốn do lượng nội tiết tố suy giảm. (Ảnh minh họa)

Tương tự như vậy, phụ nữ thường bị suy giảm estrogen và testosterone trong thời kỳ tiền mãn kinh ở độ tuổi 40, dẫn đến khô âm đạo, đau khi giao hợp và các vấn đề khác có thể ảnh hưởng đến ham muốn tình dục.

Theo ThS. BSCKII Diêm Thị Thanh Thủy – Trưởng khoa khám Sản tự nguyện, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, estrogen là nội tiết tố quan trọng được ví như nhựa sống của người phụ nữ. Phụ nữ bước vào tuổi mãn kinh (từ 40-50 tuổi), nội tiết tố suy giảm có thể gây giảm hưng phấn và ham muốn tình dục cũng bị ảnh hưởng. Khi lượng estrogen giảm ở độ tuổi mãn kinh và tiền mãn kinh dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe. Dễ nhận thấy nhất là khô da, nám da, tóc khô, dễ gãy rụng,… Lượng estrogen giảm kéo theo khô rát âm đạo khiến người phụ nữ có thể giảm ham muốn, thậm chí sợ quan hệ tình dục.

Ham muốn tình dục dù ở bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời cũng cần xuất phát từ tình trạng sức khỏe mạn tính. Bất kỳ tình trạng nào ảnh hưởng đến sức khỏe nói chung và tâm trạng của bạn cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tình dục. Thậm chí những lo ngại về hình ảnh cơ thể cũng có thể ảnh hưởng đến ham muốn tình dục.

Tuy nhiên, cũng có trường hợp ở độ tuổi 50, 60 và hơn thế nữa, nhiều người vẫn có ham muốn tình dục cao và có hoạt động tình dục đều đặn. Một số nguyên nhân có thể khiến người cao tuổi tăng ham muốn, ví dụ, nhiều người đã ổn định cuộc sống và không phải lo lắng về kinh tế cũng như sự nghiệp, tinh thần họ thoải mái hơn sẽ khiến cuộc yêu thăng hoa hơn.

Phụ nữ sau khi mãn kinh sẽ không còn lo lắng việc mang thai ngoài ý muốn cũng có thể là một lý do khiến nhiều người hào hứng hơn với chuyện gối chăn. Ở độ tuổi này, họ có thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân nhiều hơn. Ăn uống nghỉ ngơi hợp lý, thể dục thể thao đều đặn khiến sức khỏe tốt hơn và tăng khả năng sinh lý.

Điều gì ảnh hưởng tới ‘cuộc yêu’ ở tuổi xế chiều? - Ảnh 6.

Cơ thể khỏe mạnh và tinh thần thoải mái sẽ khiến tình dục ‘thăng hoa’ ở tuổi xế chiều.

3. Làm thế nào để cải thiện ham muốn tình dục của bạn?

ThS. BSCKII Diêm Thị Thanh Thủy cho biết, giảm ham muốn chủ yếu trị liệu bằng tâm lý là chính. Để tăng ham muốn, điều đầu tiên bạn phải có một sức khỏe thể chất tốt. Để có được sức khỏe tốt, điều quan trọng là thực hiện lối sống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng khoa học, hợp lý, tập thể dục, vận động phù hợp.

Điều thứ 2 là tinh thần thoải mái, lối sống lạc quan, tích cực, vui vẻ. Hãy nuôi dưỡng tình cảm hàng ngày với vợ/chồng của mình bằng những hành động, cử chỉ, lời nói thể hiện sự quan tâm, tôn trọng và yêu thương lẫn nhau.