Thời Gian Làm 8:00 - 20:00

hotline Tư Vấn Miễn Phí03.8558.1111

Thủ dâm không xấu nhưng không đúng cách thì tai hại khôn lường

Tham vấn y khoa :

https://www.pinterest.com/pin/945263409260428526
https://www.pinterest.com/pin/945263409260439311
https://www.pinterest.com/pin/945263409260450109
https://www.pinterest.com/pin/945263409260462113
https://www.pinterest.com/pin/945263409260475385
https://www.pinterest.com/pin/945263409260486143
https://www.pinterest.com/pin/945263409260595764
https://www.pinterest.com/pin/945263409260619126
https://www.pinterest.com/pin/945263409260630712
https://www.pinterest.com/pin/945263409260644574/
https://www.pinterest.com/pin/945263409260656018
https://www.pinterest.com/pin/945263409260676357
https://www.pinterest.com/pin/945263409260686694/
https://www.pinterest.com/pin/921760248705767174/
https://www.pinterest.com/pin/921760248705775892/
https://www.pinterest.com/pin/921760248705786180
https://www.pinterest.com/pin/921760248705799053
https://www.pinterest.com/pin/921760248705826838
https://www.pinterest.com/pin/921760248705835930
https://www.pinterest.com/pin/921760248705848322
https://www.pinterest.com/pin/921760248705958317
https://www.pinterest.com/pin/921760248705984810/
https://www.pinterest.com/pin/921760248705995397
https://www.pinterest.com/pin/921760248706017936
https://www.pinterest.com/pin/921760248707112095
https://www.pinterest.com/pin/921760248707150752
https://www.pinterest.com/pin/921760248707192057
https://www.pinterest.com/pin/921760248707202500
https://www.pinterest.com/pin/921760248707220364
https://www.pinterest.com/pin/921760248707261065
https://www.pinterest.com/pin/921760248707280107
https://www.pinterest.com/pin/921760248707320739
https://www.pinterest.com/pin/921760248707333622
https://www.pinterest.com/pin/921760248707348735
https://www.pinterest.com/pin/921760248707361866
https://www.pinterest.com/pin/921760248707375959
https://www.pinterest.com/pin/921760248707593787
https://www.pinterest.com/pin/921760248707612178
https://www.pinterest.com/pin/921760248707637109
https://www.pinterest.com/pin/921760248707649715
https://www.pinterest.com/pin/921760248707694062
https://www.pinterest.com/pin/921760248707709479/
https://www.pinterest.com/pin/921760248707785079
https://www.pinterest.com/pin/921760248707845879
https://www.pinterest.com/pin/921760248707888218
https://www.pinterest.com/pin/921760248707901448
https://www.pinterest.com/pin/921760248707914822
https://www.pinterest.com/pin/921760248707946933
https://www.pinterest.com/pin/921760248707949685
https://www.pinterest.com/pin/921760248707992069
https://www.pinterest.com/pin/921760248708036429
https://www.pinterest.com/pin/921760248708051371
https://www.pinterest.com/pin/921760248708104413
https://www.pinterest.com/pin/921760248708119701
https://www.pinterest.com/pin/921760248708136068
https://www.pinterest.com/pin/921760248708169225
https://www.pinterest.com/pin/921760248708185153
https://www.pinterest.com/pin/921760248708238083
https://www.pinterest.com/pin/921760248708254023
https://www.pinterest.com/pin/921760248708269561
https://www.pinterest.com/pin/921760248708273214
https://www.pinterest.com/pin/921760248708289566
https://www.pinterest.com/pin/921760248708462137
https://www.pinterest.com/pin/921760248708478110
https://www.pinterest.com/pin/921760248708495563
https://www.pinterest.com/pin/921760248708573516
https://www.pinterest.com/pin/921760248708589539
https://www.pinterest.com/pin/921760248708639237
https://www.pinterest.com/pin/921760248708659895
https://www.pinterest.com/pin/921760248708675822
https://www.pinterest.com/pin/921760248708698816
https://www.pinterest.com/pin/921760248708743499
https://www.pinterest.com/pin/921760248708745600
https://www.pinterest.com/pin/921760248708815549
https://www.pinterest.com/pin/921760248708834731
https://www.pinterest.com/pin/921760248708860210
https://www.pinterest.com/pin/921760248708877386
https://www.pinterest.com/pin/921760248708893686
https://www.pinterest.com/pin/921760248708879831
https://www.pinterest.com/pin/921760248708896356
https://www.pinterest.com/pin/921760248708911694
https://www.pinterest.com/pin/921760248708943040
https://www.pinterest.com/pin/921760248708957239
https://www.pinterest.com/pin/921760248708998756
https://www.pinterest.com/pin/921760248709076104
https://www.pinterest.com/pin/921760248709003221
https://www.pinterest.com/pin/921760248709016598
https://www.pinterest.com/pin/921760248709090908
https://www.pinterest.com/pin/921760248709078149
https://www.pinterest.com/pin/921760248709093320
https://www.pinterest.com/pin/921760248709108793
https://www.pinterest.com/pin/921760248709195621
https://www.pinterest.com/pin/921760248709198008
https://www.pinterest.com/pin/921760248709212039
https://www.pinterest.com/pin/921760248709214218
https://www.pinterest.com/pin/921760248709228328
https://www.pinterest.com/pin/921760248709247835
https://www.pinterest.com/pin/921760248709305648
https://www.pinterest.com/pin/921760248709307783
https://www.pinterest.com/pin/921760248709322234
https://www.pinterest.com/pin/921760248709357317
https://www.pinterest.com/pin/921760248709374054
https://www.pinterest.com/pin/921760248709376194
https://www.pinterest.com/pin/921760248709389890
https://www.pinterest.com/pin/921760248709392813
https://www.pinterest.com/pin/921760248709410277
https://www.pinterest.com/pin/921760248709427608
https://www.pinterest.com/pin/921760248709429843
https://www.pinterest.com/pin/921760248709482404
https://www.pinterest.com/pin/921760248709496675
https://www.pinterest.com/pin/921760248709512096
https://www.pinterest.com/pin/921760248709514474
https://www.pinterest.com/pin/921760248709545963
https://www.pinterest.com/pin/921760248709548825
https://www.pinterest.com/pin/921760248709562531
https://www.pinterest.com/pin/921760248709580445
https://www.pinterest.com/pin/921760248709612263
https://www.pinterest.com/pin/921760248709614381
https://www.pinterest.com/pin/921760248709628943
https://www.pinterest.com/pin/921760248709647046
https://www.pinterest.com/pin/921760248709675371/
https://www.pinterest.com/pin/921760248709678437
https://www.pinterest.com/pin/921760248709692062
https://www.pinterest.com/pin/921760248709728458
https://www.pinterest.com/pin/921760248709744500
https://www.pinterest.com/pin/921760248709746148
https://www.pinterest.com/pin/921760248709761445
https://www.pinterest.com/pin/921760248709775150
https://www.pinterest.com/pin/921760248709794872
https://www.pinterest.com/pin/921760248709846070
https://www.pinterest.com/pin/921760248709859692
https://www.pinterest.com/pin/921760248709861623
https://www.pinterest.com/pin/921760248709873922
https://www.pinterest.com/pin/921760248709890442
https://www.pinterest.com/pin/921760248710350631
https://www.pinterest.com/pin/921760248710401760
https://www.pinterest.com/pin/921760248710419180
https://www.pinterest.com/pin/921760248710435200
https://www.pinterest.com/pin/921760248710467478
https://www.pinterest.com/pin/921760248710479584
https://www.pinterest.com/pin/921760248710483403
https://www.pinterest.com/pin/921760248710550273
https://www.pinterest.com/pin/945263409260428526
https://www.pinterest.com/pin/945263409260439311
https://www.pinterest.com/pin/945263409260450109
https://www.pinterest.com/pin/945263409260462113
https://www.pinterest.com/pin/945263409260475385
https://www.pinterest.com/pin/945263409260486143
https://www.pinterest.com/pin/945263409260595764
https://www.pinterest.com/pin/945263409260619126
https://www.pinterest.com/pin/945263409260630712
https://www.pinterest.com/pin/945263409260644574/
https://www.pinterest.com/pin/945263409260656018
https://www.pinterest.com/pin/945263409260676357
https://www.pinterest.com/pin/945263409260686694/
https://www.pinterest.com/pin/921760248705767174/
https://www.pinterest.com/pin/921760248705775892/
https://www.pinterest.com/pin/921760248705786180
https://www.pinterest.com/pin/921760248705799053
https://www.pinterest.com/pin/921760248705826838
https://www.pinterest.com/pin/921760248705835930
https://www.pinterest.com/pin/921760248705848322
https://www.pinterest.com/pin/921760248705958317
https://www.pinterest.com/pin/921760248705984810/
https://www.pinterest.com/pin/921760248705995397
https://www.pinterest.com/pin/921760248706017936
https://www.pinterest.com/pin/921760248707112095
https://www.pinterest.com/pin/921760248707150752
https://www.pinterest.com/pin/921760248707192057
https://www.pinterest.com/pin/921760248707202500
https://www.pinterest.com/pin/921760248707220364
https://www.pinterest.com/pin/921760248707261065
https://www.pinterest.com/pin/921760248707280107
https://www.pinterest.com/pin/921760248707320739
https://www.pinterest.com/pin/921760248707333622
https://www.pinterest.com/pin/921760248707348735
https://www.pinterest.com/pin/921760248707361866
https://www.pinterest.com/pin/921760248707375959
https://www.pinterest.com/pin/921760248707593787
https://www.pinterest.com/pin/921760248707612178
https://www.pinterest.com/pin/921760248707637109
https://www.pinterest.com/pin/921760248707649715
https://www.pinterest.com/pin/921760248707694062
https://www.pinterest.com/pin/921760248707709479/
https://www.pinterest.com/pin/921760248707785079
https://www.pinterest.com/pin/921760248707845879
https://www.pinterest.com/pin/921760248707888218
https://www.pinterest.com/pin/921760248707901448
https://www.pinterest.com/pin/921760248707914822
https://www.pinterest.com/pin/921760248707946933
https://www.pinterest.com/pin/921760248707949685
https://www.pinterest.com/pin/921760248707992069
https://www.pinterest.com/pin/921760248708036429
https://www.pinterest.com/pin/921760248708051371
https://www.pinterest.com/pin/921760248708104413
https://www.pinterest.com/pin/921760248708119701
https://www.pinterest.com/pin/921760248708136068
https://www.pinterest.com/pin/921760248708169225
https://www.pinterest.com/pin/921760248708185153
https://www.pinterest.com/pin/921760248708238083
https://www.pinterest.com/pin/921760248708254023
https://www.pinterest.com/pin/921760248708269561
https://www.pinterest.com/pin/921760248708273214
https://www.pinterest.com/pin/921760248708289566
https://www.pinterest.com/pin/921760248708462137
https://www.pinterest.com/pin/921760248708478110
https://www.pinterest.com/pin/921760248708495563
https://www.pinterest.com/pin/921760248708573516
https://www.pinterest.com/pin/921760248708589539
https://www.pinterest.com/pin/921760248708639237
https://www.pinterest.com/pin/921760248708659895
https://www.pinterest.com/pin/921760248708675822
https://www.pinterest.com/pin/921760248708698816
https://www.pinterest.com/pin/921760248708743499
https://www.pinterest.com/pin/921760248708745600
https://www.pinterest.com/pin/921760248708815549
https://www.pinterest.com/pin/921760248708834731
https://www.pinterest.com/pin/921760248708860210
https://www.pinterest.com/pin/921760248708877386
https://www.pinterest.com/pin/921760248708893686
https://www.pinterest.com/pin/921760248708879831
https://www.pinterest.com/pin/921760248708896356
https://www.pinterest.com/pin/921760248708911694
https://www.pinterest.com/pin/921760248708943040
https://www.pinterest.com/pin/921760248708957239
https://www.pinterest.com/pin/921760248708998756
https://www.pinterest.com/pin/921760248709076104
https://www.pinterest.com/pin/921760248709003221
https://www.pinterest.com/pin/921760248709016598
https://www.pinterest.com/pin/921760248709090908
https://www.pinterest.com/pin/921760248709078149
https://www.pinterest.com/pin/921760248709093320
https://www.pinterest.com/pin/921760248709108793
https://www.pinterest.com/pin/921760248709195621
https://www.pinterest.com/pin/921760248709198008
https://www.pinterest.com/pin/921760248709212039
https://www.pinterest.com/pin/921760248709214218
https://www.pinterest.com/pin/921760248709228328
https://www.pinterest.com/pin/921760248709247835
https://www.pinterest.com/pin/921760248709305648
https://www.pinterest.com/pin/921760248709307783
https://www.pinterest.com/pin/921760248709322234
https://www.pinterest.com/pin/921760248709357317
https://www.pinterest.com/pin/921760248709374054
https://www.pinterest.com/pin/921760248709376194
https://www.pinterest.com/pin/921760248709389890
https://www.pinterest.com/pin/921760248709392813
https://www.pinterest.com/pin/921760248709410277
https://www.pinterest.com/pin/921760248709427608
https://www.pinterest.com/pin/921760248709429843
https://www.pinterest.com/pin/921760248709482404
https://www.pinterest.com/pin/921760248709496675
https://www.pinterest.com/pin/921760248709512096
https://www.pinterest.com/pin/921760248709514474
https://www.pinterest.com/pin/921760248709545963
https://www.pinterest.com/pin/921760248709548825
https://www.pinterest.com/pin/921760248709562531
https://www.pinterest.com/pin/921760248709580445
https://www.pinterest.com/pin/921760248709612263
https://www.pinterest.com/pin/921760248709614381
https://www.pinterest.com/pin/921760248709628943
https://www.pinterest.com/pin/921760248709647046
https://www.pinterest.com/pin/921760248709675371/
https://www.pinterest.com/pin/921760248709678437
https://www.pinterest.com/pin/921760248709692062
https://www.pinterest.com/pin/921760248709728458
https://www.pinterest.com/pin/921760248709744500
https://www.pinterest.com/pin/921760248709746148
https://www.pinterest.com/pin/921760248709761445
https://www.pinterest.com/pin/921760248709775150
https://www.pinterest.com/pin/921760248709794872
https://www.pinterest.com/pin/921760248709846070
https://www.pinterest.com/pin/921760248709859692
https://www.pinterest.com/pin/921760248709861623
https://www.pinterest.com/pin/921760248709873922
https://www.pinterest.com/pin/921760248709890442
https://www.pinterest.com/pin/921760248710350631
https://www.pinterest.com/pin/921760248710401760
https://www.pinterest.com/pin/921760248710419180
https://www.pinterest.com/pin/921760248710435200
https://www.pinterest.com/pin/921760248710467478
https://www.pinterest.com/pin/921760248710479584
https://www.pinterest.com/pin/921760248710483403
https://www.pinterest.com/pin/921760248710550273
https://flipboard.com/@SuchCare
https://flipboard.com/@QucTaKhoa
https://flip.it/M5uGuK
https://flip.it/f1GZDr
https://flip.it/b3a4f9
https://flip.it/2vvnUG
https://flip.it/Yp4PRW
https://flip.it/KYqiKv
https://flip.it/31Rb25
https://flip.it/Mk0gZ3
https://flip.it/ekSlLi
https://flip.it/JUdrL_
https://flip.it/Zyl6Kd
https://flip.it/ZV6Ux_
https://flip.it/uZg1Fj
https://flip.it/1Hww1e
https://flip.it/ZQDDbQ
https://flip.it/DL.oti
https://flip.it/x6zSSj
https://flip.it/8vUiei
https://flip.it/w-TwZB
https://flip.it/v8Do.O
https://flip.it/eexzPP
https://flip.it/in605j
https://flip.it/4btZEO
https://flip.it/_td2la
https://flip.it/we6CK4
https://flip.it/LHmtKT
https://flip.it/SmzwhV
https://flip.it/Df3P5e
https://flip.it/jo-vbw
https://flip.it/CbuVGB
https://flip.it/SF_tyw
https://flip.it/8SdNDn
https://flip.it/RvGGjG
https://flip.it/vV1ELK
https://flip.it/rvrv.M
https://flip.it/SnXop4
https://flip.it/oA0621
https://flip.it/Ya5HO-
https://flip.it/JywpFV
https://flip.it/ZO0qJm
https://flip.it/hXvOhk
https://flip.it/pazJcJ
https://flip.it/rnOGl9
https://flip.it/_AtoQj
https://flip.it/CaQ_v7
https://flip.it/GpUPH3
https://flip.it/gekTkE
https://flip.it/i-7A6k
https://flip.it/hozeXf
https://flip.it/C8hwFF
https://flip.it/3Cfi6c
https://flip.it/9pKmTk
https://flip.it/iUjdsl
https://flip.it/-QAKzv
https://flip.it/5qMx_2
https://flip.it/d_3CPP
https://flip.it/2VS0y0
https://flip.it/ucVC5o
https://flip.it/lmA_uJ
https://flip.it/N_TPId
https://flip.it/VZzodE
https://flip.it/6zt.Ud
https://flip.it/rKfp-h
https://flip.it/PTTVBh
https://flip.it/G0tHt7
https://flip.it/k1GPhN
https://flip.it/LrjoEu
https://flip.it/mQJQgG
https://flip.it/dnEV-Y
https://flip.it/uP7fZB
https://flip.it/M1pZzB
https://flip.it/RUJMGJ
https://flip.it/r12UR1
https://flip.it/4J4-x0
https://flip.it/YM4-5S
https://flip.it/GipRnd
https://flip.it/Wypaq8
https://flip.it/DejKMV
https://flip.it/35OC4l
https://flip.it/j5iohD
https://flip.it/uGDo-S
https://flip.it/a8gt5w
https://flip.it/rNwNBq
https://flip.it/s9jivp
https://flip.it/9eQbEl
https://flip.it/JyeVNe
https://flip.it/Y5pxC1
https://flip.it/TmbIZH
https://flip.it/mCpplQ
https://flip.it/Mb1JrS
https://flip.it/rsb1xt
https://flip.it/i293FH
https://flip.it/0Z5t5X
https://flip.it/9N3BZn
https://flip.it/ikC9VH
https://flip.it/v0l7Ga
https://flip.it/_pcL.U
https://flip.it/SiH1s-
https://flip.it/bHbSpi
https://flip.it/dhSPuD
https://flip.it/owIMuM
https://flip.it/zeqh8R
https://flip.it/Cv2pGL
https://flip.it/yWrTtA
https://flip.it/MCtGhD
https://flip.it/C2BSn2
https://flip.it/BG1FuR
https://flip.it/eBNjzO
https://flip.it/g6-m3p
https://flip.it/b8iib-
https://flip.it/DlKrp0
https://flip.it/UJQ3DS
https://flip.it/GAuZEo
https://flip.it/l6iJ5k
https://flip.it/f3tRCr
https://flip.it/AvXRT6
https://flip.it/M410Ee
https://flip.it/TZYJBy
https://flip.it/w-j3ik
https://flip.it/_HUebo
https://flip.it/-CzW1w
https://flip.it/hj2Asc
https://flip.it/44pr-x
https://flip.it/fz1UoF
https://flip.it/CzPwEX
https://flip.it/.9mzDa
https://flip.it/o-ZC67
https://flip.it/M0y-Nh
https://flip.it/9HmDDQ
https://flip.it/EMXvAO
https://flip.it/-VG-RA
https://flip.it/xOvqTU
https://flip.it/XTJ-3F
https://flip.it/dinQ8y
https://flip.it/9ORg42
https://flip.it/Y_l2Ua
https://flip.it/mnQV_V
https://flip.it/y66Mon
https://flip.it/0Oc4Hc
https://flip.it/r.vnH-
https://flip.it/MFAW8w
https://flip.it/4Mq4RB
https://flip.it/5caJPH
https://flip.it/ptmpDp
https://flip.it/5lyodw
https://flip.it/-LbyDA
https://flip.it/J0wwcS
https://flip.it/qhj3zH
https://flip.it/bbekW7
https://flip.it/-3m6yH
https://flip.it/vnlhOU
https://flip.it/0d0jYX
https://flip.it/ahhELC
https://flip.it/9bnG39
https://flip.it/swJVRm
https://flip.it/yuo4Ic
https://flip.it/ieJx7I
https://flip.it/F9Jt0g
https://flip.it/GHrW_1
https://flip.it/fyDD3l
https://flip.it/H3E5s4
https://flip.it/T8sEjD
https://flip.it/VUBtub
https://flip.it/nplZCl
https://flip.it/JRdvHs
https://flip.it/wxr6Yn
https://flip.it/7q_zPb
https://flip.it/grxfuz
https://flip.it/ta9Fvk
https://flip.it/0dDcCR
https://flip.it/Ub1JJu
https://flip.it/8cLCOL
https://flip.it/0_qnn5
https://flip.it/WDV8dn
https://flip.it/bZu4Rv
https://flip.it/haOPT6
https://flip.it/takOgb
https://flip.it/r2hcJD
https://flip.it/85ZmPs
https://flip.it/4R-_C6
https://flip.it/NcMSGa
https://flip.it/8TcBQw
https://flip.it/Gq77du
https://flip.it/EBurzL
https://flip.it/IUI8Bg
https://flip.it/CGH2_p
https://flip.it/RisTGd
https://flip.it/TvRpAE
https://flip.it/PaKdyV
https://flip.it/AcYht9
https://flip.it/w1-n2A
https://flip.it/Mm0WPQ
https://flip.it/nO6G2g
https://flip.it/Q06gJa
https://flip.it/NtBM2q
https://flip.it/usq6yV
https://flip.it/Ha7VbJ
https://flip.it/z7uyJ6
https://flip.it/OXRcS7
https://flip.it/WaJH2g
https://flip.it/TEgFnF
https://flip.it/Y1ewyn
https://flip.it/.sxUaP
https://flip.it/kwCwPn
https://flip.it/uRaj3U
https://flip.it/4H4Vq0
https://flip.it/Dzwird
https://flip.it/zIMBWw
https://flip.it/Y3XoGd
https://flip.it/rpLzRO
https://flipboard.com/@quctakhoa/calo-elqg32e4y
https://flip.it/9iekhN
https://flip.it/gKVBkM
https://flip.it/viQju5
https://flip.it/x.-hic
https://flip.it/noHPc6
https://flip.it/1ZoMo4
https://flip.it/dq73hL
https://flip.it/PP8ndu
https://flip.it/rWT9pm
https://flip.it/cfCi1e
https://flip.it/QyfPc-
https://flip.it/IxQM4u
https://flip.it/p9iHU_
https://flip.it/_Y5Mak
https://flip.it/MqPYka
https://flip.it/arzyZD
https://flip.it/skrxLz
https://flip.it/l4Ukil
https://flip.it/zT2MlQ
https://flip.it/gu6gsr
https://flip.it/ZdBz_5
https://flip.it/hlt60P
https://flip.it/-6XRDF
https://flip.it/jt0DdL
https://flip.it/x3zqvR
https://flip.it/GmIF9u
https://flip.it/3MI9Xh
https://flip.it/MPbeCV
https://flip.it/9p1Gw-
https://flip.it/R9uZz9
https://flip.it/13iAvH
https://flip.it/GH2psO
https://flip.it/rBQkgL
https://flip.it/2WvA2E
https://flip.it/s6ubbN
https://flip.it/P-GImm
https://flip.it/dA96d0
https://flip.it/uSi31a
https://flip.it/PrRKs6
https://flip.it/_gtERz
https://flip.it/9-u81J
https://raovat49.com/s/nuoc-gao-han-quoc-bao-nhieu-calo-va-uong-co-map-khong-3657574
https://raovat49.com/s/banh-mi-kinh-do-an-lien-bao-nhieu-calo-va-an-co-beo-khong-3668435
https://raovat49.com/s/an-sup-cua-co-giam-can-khong-tac-dung-cua-sup-cua-doi-voi-suc-khoe-3672499
https://raovat49.com/s/ca-thu-bao-nhieu-calo-va-an-co-giam-can-khong-3680203
https://raovat49.com/s/oc-mong-tay-chua-bao-nhieu-calo-va-an-co-beo-khong-3686164
https://raovat49.com/s/da-ca-trung-muoi-bao-nhieu-calo-3697843
https://raovat49.com/s/nuoc-ngot-co-ga-bao-nhieu-calo-va-uong-co-beo-khong-3700285
https://raovat49.com/s/banh-tiramisu-bao-nhieu-calo-va-an-co-beo-khong-3779738
https://raovat49.com/s/banh-tiramisu-bao-nhieu-calo-va-an-co-beo-khong-3779738
https://raovat49.com/s/banh-karo-bao-nhieu-calo-3790775
https://raovat49.com/s/banh-karo-bao-nhieu-calo-3790775
https://raovat49.com/s/chao-so-huyet-bao-nhieu-calo-va-an-co-beo-khong-3810760
https://raovat49.com/s/banh-kem-bao-nhieu-calo-va-an-banh-co-map-khong-3876968
https://raovat49.com/s/ba-bau-dung-mieng-dan-chong-say-xe-duoc-khong-3882805
https://raovat49.com/s/co-bau-an-vai-duoc-khong-3887914
https://raovat49.com/s/co-bau-an-nhan-duoc-khong-3893138
https://raovat49.com/s/an-banh-khao-co-beo-khong-luong-calo-la-bao-nhieu-3906378
https://raovat49.com/s/gio-bo-bao-nhieu-calo-va-an-co-map-khong-3933777
https://raovat49.com/s/uong-bia-co-lam-kinh-nguyet-ra-som-3958773
https://raovat49.com/s/banh-bao-thap-cam-bao-nhieu-calo-va-an-co-map-khong-3970585
https://raovat49.com/s/banh-trang-ruoc-bao-nhieu-calo-va-an-co-map-khong-3991457
https://raovat49.com/s/ban-dat-dep-gia-re-dau-tu-sinh-loi-cao-4019383
https://raovat49.com/s/chinh-chu-ban-nha-pho-thanh-nhan-vi-tri-dac-dia-nhat-trung-tam-quan-hbt-4024735
https://raovat49.com/s/cho-thue-can-ho-cao-cap-tai-city-garden-4027614
https://raovat49.com/s/gia-dinh-can-tien-ban-gap-lo-dat-75m2-hoa-nghia-duong-kinh-hai-phong-4032681
https://raovat49.com/s/ban-nha-ngo-82-duong-xuan-la-quan-tay-ho-ha-noi-xay-moi-15-tang-4038284
https://raovat49.com/s/ban-nha-pho-chua-lang-125trm2-o-to-7-cho-vao-nha-3-mat-thoang-kinh-doanh-cho-thue-tot-4044614
https://raovat49.com/s/ban-nha-dai-la-tran-dai-nghia-truong-dh-kinh-te-phan-lo-2-thoang-kinh-doanh-15-ty-4052099
https://raovat49.com/s/chinh-chu-ban-nha-3-tang-lo-goc-4059980
https://raovat49.com/s/ban-chung-cu-mini-17-phong-full-do-ngo-2649-duong-my-dinh-thong-duong-nguyen-hoang–4069820
https://raovat49.com/s/ban-nha-rieng-so-11b-ngo-9-pho-minh-khai-hai-ba-trung-hn-oto-tranh-van-phong-spa-thang-may-nhap-4073157
https://raovat49.com/s/chinh-chu-ban-nha-3-tang-lo-goc-duong-4m-37m2-gan-ben-xe-yen-nghia-ha-dong-4073620
https://raovat49.com/s/biet-thu-pho-lieu-giai-ba-dinh-230m2-4-tang-mt-14m-o-to-tranh-gia-64-ty-4075733
https://raovat49.com/s/cho-thue-tat-ca-7-phong-hoc-dao-tao-hoac-tung-phan-phuong-phuong-mai-4085931
https://raovat49.com/s/ban-415m-dat-mat-pho-vo-chi-cong-cau-giay-mat-tien-18m-179-ty-4088417
https://raovat49.com/s/nam-bat-co-hoi-vuon-toi-thanh-congmua-lien-tay-tang-ngay-chi-vang-4090916
https://raovat49.com/s/ban-nha-mat-pho-phuc-la-ha-dong-6-tang-nhan-nha-su-dung-ngay-tang-xe-mercedes-tri-gia-1-ty-dong-4102738
https://raovat49.com/s/can-ban-gap-lo-dat-o-phan-tien-bac-binh-4105414
https://raovat49.com/s/nha-dep-hem-35m-tran-hung-dao-4-x-12m-3-lau-4pn-tan-phu-4109078
https://raovat49.com/s/ban-nha-pho-phuc-xa-ba-dinh-nha-30-m2-48-ty-nha-40-m2-68-ty-4118416
https://raovat49.com/s/ban-nha-2-lau-hem-1806-huynh-tan-phat-thi-tran-nha-be-4120810
https://raovat49.com/s/ban-dat-hem-1716-huynh-tan-phat-gom-3-lo-ngay-trung-tam-thi-tran-nha-be–4124124
https://raovat49.com/s/ban-nha-van-canhdg-an-trai-dt-38m-x4t-mt-69m-4pn-4127175
https://raovat49.com/s/chinh-chu-ban-nha-5-tang-ngo-o-to-duong-hoang-ngan-cau-giay-4138448
https://raovat49.com/s/qua-hiem-ban-nha-pho-vip-nguyen-hong-dong-da-phan-lo-kinh-doanh-dien-tich-36m-6-tang-4153239
https://raovat49.com/s/chinh-chu-can-ban-nha-pho-ha-hoi-o-to-vao-tan-san-nha-va-do-duoc-truoc-cua-nha-4159538
https://raovat49.com/s/chinh-chu-can-ban-nha-doi-dien-chung-cu-berriver-nguyen-son-tong-dien-tich-184-m2-gia-ban-448-ty-4162059
https://raovat49.com/s/ban-toa-chung-cu-mini-xay-moi-pho-dinh-cong-thuong-140m2-7-tang-o-to-vao-nha-4173182
https://raovat49.com/s/can-nha-xay-moi-tai-xuan-phuong-phuong-canh-27-ty-35-ty-moi-ac-tham-khao-4180294
https://raovat49.com/s/sieu-pham-phung-chi-kien-58m2-2-thoang-thang-may-o-to-tai-kd-4202544
https://raovat49.com/s/bds-ama-group-cap-nhat-can-chuyen-nhuong-t10-234pn-gia-re-nhat-tai-royal-city-4208578
https://raovat49.com/s/hon-2-ty-oto-do-cong-tay-ho-36m2-so-5-tang-4213650
https://raovat49.com/s/ban-dat-tang-biet-thu-241m-nhinh-30-ty-so-do-4218854
https://raovat49.com/s/ban-nha-o-chua-qua-su-dung-ntl-4227801
https://raovat49.com/s/banh-trang-ruoc-bao-nhieu-calo-va-an-co-map-khong-3991457
https://raovat49.com/s/ban-nha-ngo-28-duong-xuan-la-quan-tay-ho-ha-noi-xay-moi-5-tang-ngo-3m-4010175
https://raovat49.com/s/nha-3-tang-1-ty-260-trieu-gan-ben-xe-yen-nghia-ha-dongre-nhat-ha-noi-4014104
https://raovat49.com/s/cho-thue-cua-hang-mat-pho-hang-bac-quan-hoan-kiem-ha-noi-4019877
https://raovat49.com/s/sieu-pham-gan-pho-46m2-6-tang-6-ngu-vua-o-vua-cho-thue-tai-chinh-5-4033147
https://raovat49.com/s/dat-nghi-duong-tp-bao-loc-view-san-may-da-co-so-va-tho-4038688
https://raovat49.com/s/du-an-dau-tu-suoi-khoang-nong-sun-beauty-onsen-4099195
https://raovat49.com/s/nha-3-tang-14-ty-gan-ben-xe-yen-nghiaha-dong-4209515
https://linkhay.com/link/5372187/pha-thai-4-tuan-tuoi-co-toi-khong-198
https://linkhay.com/link/5408604/1-cai-banh-trung-thu-bao-nhieu-calo
https://linkhay.com/link/5419240/pha-thai-xong-can-kieng-nhung-gi
https://linkhay.com/link/5446395/meo-vat-de-biet-co-thai-theo-dan-gian
https://linkhay.com/link/5448500/nhin-bung-biet-co-thai
https://linkhay.com/link/5541574/benh-vien-quan-y-105
https://linkhay.com/link/5564010/benh-vien-huu-nghi-viet-xo
https://linkhay.com/link/5566988/hinh-anh-co-ngang-khi-mang-thai
https://linkhay.com/link/5569932/nhin-co-tay-biet-co-thai
https://linkhay.com/link/5573674/uong-ruou-dinh-lang-co-tac-dung-gi
https://linkhay.com/link/5576350/uong-co-muc-nhieu-co-sao-khong
https://linkhay.com/link/5579438/tre-kinh-10-ngay-co-sao-khong-2
https://linkhay.com/link/5577209/dau-bung-kinh-nen-an-gi-va-khong-nen-an-gi-798
https://linkhay.com/link/5582841/mat-kinh-nguyet-3-thang
https://linkhay.com/link/5585806/video-huong-dan-cach-lot-bao-quy-dau-tai-nha
https://linkhay.com/link/5594768/nang-buong-trung-xuat-huyet
https://linkhay.com/link/5605164/bi-rong-kinh-nen-an-gi-va-kieng-gi
https://linkhay.com/link/5595808/chi-phi-mo-u-nang-buong-trung
https://linkhay.com/link/5598495/nang-hoang-the-la-gi
https://linkhay.com/link/5608051/chia-se-bi-don-thuy-buong-trung-phai-co-sao-khong
https://linkhay.com/link/5605795/benh-vien-da-khoa-tinh-lam-dong
https://linkhay.com/link/5609017/bi-rong-kinh-sau-khi-uong-thuoc-pha-thai
https://linkhay.com/link/5611737/vo-kinh-thu-phat
https://linkhay.com/link/5612535/rong-huyet-la-gi
https://linkhay.com/link/5620588/cach-tri-ho-ngua-co-cho-ba-bau
https://linkhay.com/link/5621141/lam-sao-de-co-kinh-nguyet-som-hon-1-tuan
https://linkhay.com/link/5623223/benh-vien-quan-1-thanh-pho-ho-chi-minh
https://linkhay.com/link/5624081/hinh-anh-bao-quy-dau-binh-thuong-va-bat-thuong-o-nguoi-lon
https://linkhay.com/link/5627210/benh-vien-dong-da-ha-noi-o-dau
https://linkhay.com/link/5628557/ra-dich-mau-hong-nhat
https://linkhay.com/link/5635160/moi-be-bi-sung
https://linkhay.com/link/5635980/tre-kinh-dau-bung-duoi-nhung-thu-que-1-vach
https://linkhay.com/link/5638698/xong-vung-kin-bang-nuoc-muoi
https://linkhay.com/link/5642573/bi-quyet-sinh-con-giong-cha
https://linkhay.com/link/5646235/benh-vien-xay-dung-ha-noi
https://linkhay.com/link/5646839/het-kinh-15-ngay-ra-mau-nau
https://linkhay.com/link/5649737/sau-pha-thai-kieng-nuoc-lanh-bao-lau
https://linkhay.com/link/5650846/benh-vien-quan-12
https://linkhay.com/link/5653250/can-canh-cat-bao-quy-dau
https://linkhay.com/link/5657618/ta-duoc-la-gi
https://linkhay.com/link/5665402/dau-hieu-bang-huyet-sau-pha-thai-bang-thuoc
https://linkhay.com/link/5668005/ra-dich-nhay-mau-do
https://linkhay.com/link/5671433/benh-vien-tim-mach-can-tho
https://linkhay.com/link/5672435/vien-dat-phu-khoa-cho-ba-bau
https://linkhay.com/link/5675667/benh-vien-da-khoa-gia-lam-ha-noi
https://linkhay.com/link/5676589/lich-kham-thai-chuan-cua-bo-y-te
https://linkhay.com/link/5679051/review-thuoc-tranh-thai-hang-ngay
https://linkhay.com/link/5682314/bo-tui-10-cach-tri-ngua-long-mu-tai-nha-chi-em-nen-biet
https://linkhay.com/link/5685261/benh-vien-san-nhi-nghe-an
https://linkhay.com/link/5686324/xanax-la-gi
https://linkhay.com/link/5689631/benh-vien-da-khoa-dong-thap
https://linkhay.com/link/5693068/bang-chi-phi-pha-thai-3-thang-tuoi
https://linkhay.com/link/5700280/cach-dung-cao-khi-cho-phu-nu-sau-sinh
https://linkhay.com/link/5703095/sau-sinh-an-ca-tim-duoc-khong
https://linkhay.com/link/5706679/ba-de-an-duoc-khoai-tay-khong
https://linkhay.com/link/5709396/sau-sinh-an-su-hao-duoc-khong
https://linkhay.com/link/5712499/dau-hieu-mang-thai-khi-kinh-nguyet-khong-deu
https://linkhay.com/link/5715913/het-kinh-15-ngay-lai-co-kinh-lai
https://linkhay.com/link/5719396/phan-biet-tuyen-ngoai-tiet-va-tuyen-noi-tiet
https://linkhay.com/link/5724953/cach-doc-ket-qua-nipt-biet-tria-hya-gai
https://linkhay.com/link/5726848/duong-kinh-luong-dinh
https://linkhay.com/link/5729734/thai-12-tuan-biet-trai-hay-gai-chua-881
https://linkhay.com/link/5732567/cach-lon-bao-quy-dau-cho-be-trai
https://linkhay.com/link/5752986/benh-vien-san-nhi-vinh-phuc
https://linkhay.com/link/5758670/benh-vien-da-khoa-tinh-kien-giang
https://linkhay.com/link/5761650/benh-vien-huyen-binh-chanh
https://linkhay.com/link/5764738/benh-vien-tue-tinh
https://linkhay.com/link/5769061/benh-vien-da-khoa-tinh-ninh-binh
https://linkhay.com/link/5771196/uong-thuoc-khang-sinh-co-bi-cham-kinh-khong
https://linkhay.com/link/5781244/benh-vien-quan-y-175
https://linkhay.com/link/5370279/khi-hu-mau-vang-906
https://linkhay.com/link/5405566/khi-hu-mau-trang-duc-285
https://linkhay.com/link/5567707/cay-tam-bop
https://linkhay.com/link/5570972/benh-vien-da-lieu-trung-uong-2
https://linkhay.com/link/5574221/cach-tri-hoi-mieng-379
https://linkhay.com/link/5586135/rau-ma
https://linkhay.com/link/5639089/benh-vien-nhiet-doi
https://linkhay.com/link/5662220/khi-hu-binh-thuong-217
https://linkhay.com/link/5665972/benh-vien-rang-ham-mat
https://linkhay.com/link/5668906/benh-vien-hoan-my-sai-gon
https://linkhay.com/link/5679670/khi-hu-dau-hieu-mang-thai
https://linkhay.com/link/5721583/benh-vien-thu-cuc
https://linkhay.com/link/5730556/khi-hu-co-mui-tanh-709
https://linkhay.com/link/5759553/cach-chua-khi-hu-mau-trang-duc
https://linkhay.com/link/5765807/benh-vien-vinmec-ha-noi
https://gab.com/suchcare/posts/108378198831368905
https://gab.com/suchcare/posts/108417820937764003
https://gab.com/suchcare/posts/108474429464590362
https://gab.com/suchcare/posts/108480186903473408
https://gab.com/suchcare/posts/108485750627755376
https://gab.com/suchcare/posts/108519787785361167
https://gab.com/suchcare/posts/108531083950053861
https://gab.com/suchcare/posts/108536762987027040
https://gab.com/suchcare/posts/108553705914443800
https://gab.com/suchcare/posts/108576351689195552
https://gab.com/suchcare/posts/108615990518179193
https://gab.com/suchcare/posts/108627307033644199
https://gab.com/suchcare/posts/108638667260925669
https://gab.com/suchcare/posts/108644328235250543
https://gab.com/suchcare/posts/108655646049963344
https://gab.com/suchcare/posts/108667162112312860
https://gab.com/suchcare/posts/108678270238359008
https://gab.com/suchcare/posts/108712280229558145
https://gab.com/suchcare/posts/108723603654700565
https://gab.com/suchcare/posts/108751951887569826
https://gab.com/suchcare/posts/108757575535044055
https://gab.com/suchcare/posts/108763248581053437
https://gab.com/suchcare/posts/108768872347392581
https://gab.com/suchcare/posts/108791537743047496
https://gab.com/suchcare/posts/108831249813201648
https://gab.com/suchcare/posts/108865142003537407
https://gab.com/suchcare/posts/108972737949279145
https://gab.com/suchcare/posts/109012351719780432
https://gab.com/suchcare/posts/109023761460534186
https://gab.com/suchcare/posts/109029367920822453
https://gab.com/suchcare/posts/109046359800173410
https://gab.com/suchcare/posts/109131258592654860
https://gab.com/suchcare/posts/109153936375648563
https://gab.com/suchcare/posts/109210542184269836
https://gab.com/suchcare/posts/109221865070006099
https://gab.com/suchcare/posts/109233414903654007
https://gab.com/suchcare/posts/108440470562350605
https://gab.com/suchcare/posts/108445159945258964
https://gab.com/suchcare/posts/108452091754048017
https://gab.com/suchcare/posts/108479486707638469
https://gab.com/suchcare/posts/108484984215988344
https://gab.com/suchcare/posts/108507575039693566
https://gab.com/suchcare/posts/108530143155574719
https://gab.com/suchcare/posts/108547435508427285
https://gab.com/suchcare/posts/108552733765495349
https://gab.com/suchcare/posts/108564127103696128
https://gab.com/suchcare/posts/108598162218298101
https://gab.com/suchcare/posts/108626247611787623
https://gab.com/suchcare/posts/108643270166190153
https://gab.com/suchcare/posts/108666283359294138
https://gab.com/suchcare/posts/108677217784635759
https://gab.com/suchcare/posts/108688903030821595
https://gab.com/suchcare/posts/108699993641368828
https://gab.com/suchcare/posts/108705795603125881
https://gab.com/suchcare/posts/108711320876985304
https://gab.com/suchcare/posts/108728219853508758
https://gab.com/suchcare/posts/108734254090891099
https://gab.com/suchcare/posts/108745222862497898
https://gab.com/suchcare/posts/108750962452447208
https://gab.com/suchcare/posts/108762186735328416
https://gab.com/suchcare/posts/108784863936278650
https://gab.com/suchcare/posts/108790547319242115
https://gab.com/suchcare/posts/108807871703790957
https://gab.com/suchcare/posts/108808526388600577
https://gab.com/suchcare/posts/108824570052496625
https://gab.com/suchcare/posts/108841511133191894
https://gab.com/suchcare/posts/108847116821447453
https://gab.com/suchcare/posts/108842517039944200
https://gab.com/suchcare/posts/108848151797501247
https://gab.com/suchcare/posts/108881029324344189
https://gab.com/suchcare/posts/108882183963500377
https://gab.com/suchcare/posts/108887052719709791
https://gab.com/suchcare/posts/108909439892273970
https://gab.com/suchcare/posts/108904935338815449
https://gab.com/suchcare/posts/108910435210893725
https://gab.com/suchcare/posts/108915103808647607
https://gab.com/suchcare/posts/108916109896811350
https://gab.com/suchcare/posts/108943500324387635
https://gab.com/suchcare/posts/108966153134831536
https://gab.com/suchcare/posts/108967106777216073
https://gab.com/suchcare/posts/108972121972507039
https://gab.com/suchcare/posts/108983144181188476
https://gab.com/suchcare/posts/108988921213974437
https://gab.com/suchcare/posts/108989719487539707
https://gab.com/suchcare/posts/108994405838898507
https://gab.com/suchcare/posts/108995350222176982
https://gab.com/suchcare/posts/109000050127589482
https://gab.com/suchcare/posts/109005755186210388
https://gab.com/suchcare/posts/109006702179216088
https://gab.com/suchcare/posts/109023016517332701
https://gab.com/suchcare/posts/109028354375756879
https://gab.com/suchcare/posts/109034003085794824
https://gab.com/suchcare/posts/109035000674414737
https://gab.com/suchcare/posts/109039813349839993
https://gab.com/suchcare/posts/109040830854404499
https://gab.com/suchcare/posts/109045592912564436
https://gab.com/suchcare/posts/109051984093008481
https://gab.com/suchcare/posts/109062307319764250
https://gab.com/suchcare/posts/109063315878701622
https://gab.com/suchcare/posts/109069141646997204
https://gab.com/suchcare/posts/109074638288949265
https://gab.com/suchcare/posts/109084980240233008
https://gab.com/suchcare/posts/109085966141517713
https://gab.com/suchcare/posts/109090859868177254
https://gab.com/suchcare/posts/109101986338198039
https://gab.com/suchcare/posts/109107686998234696
https://gab.com/suchcare/posts/109108625643885000
https://gab.com/suchcare/posts/109113420254283561
https://gab.com/suchcare/posts/109114320491470867
https://gab.com/suchcare/posts/109119133473311933
https://gab.com/suchcare/posts/109126055657787240
https://gab.com/suchcare/posts/109142588130197018
https://gab.com/suchcare/posts/109147200786638281
https://gab.com/suchcare/posts/109148260099955957
https://gab.com/suchcare/posts/109152949891430817
https://gab.com/suchcare/posts/109158650123323102
https://gab.com/suchcare/posts/109204857287643664
https://gab.com/suchcare/posts/109220830527563703
https://gab.com/suchcare/posts/109226459741102774
https://gab.com/suchcare/posts/109232208213477434
https://gab.com/suchcare/posts/109239214874463138
https://gab.com/suchcare/posts/109243595924493652
https://gab.com/suchcare/posts/109244526876758402
https://gab.com/suchcare/posts/109266105521797295
https://www.reddit.com/user/SuchCareKhoe1122/comments/t68j3a/ăn_1_lát_bánh_mì_đen_bao_nhiêu_calo_bánh_mì_đen/
https://usa.life/post/4105696_https-suchcare-com-benh-vien-da-khoa-dong-thap-html.html
https://usa.life/post/4107902_https-suchcare-com-bang-chi-phi-pha-thai-3-thang-tuoi-het-bao-nhieu-nam-2022-htm.html
https://usa.life/post/4111841_https-suchcare-com-ba-de-a-duoc-hoa-thien-ly-khong-html.html
https://usa.life/post/4112095_https-suchcare-com-cach-dung-cao-khi-cho-phu-nu-sau-sinh-html.html
https://usa.life/post/4114020_https-suchcare-com-sau-sinh-a-ca-tim-duoc-khong-goi-y-mot-so-loai-rau-qua-tot-ne.html
https://usa.life/post/4117805_https-suchcare-com-ba-de-a-duoc-khoai-tay-khong-html.html
https://usa.life/post/4119761_https-suchcare-com-sau-sinh-a-su-hao-duoc-khong-html.html
https://usa.life/post/4119990_https-suchcare-com-kham-phu-khoa-la-kham-nhung-cai-gi-tai-tphcm-html.html
https://usa.life/post/4121802_https-suchcare-com-dau-hieu-mang-thai-khi-kinh-nguyet-khong-deu-html.html
https://usa.life/post/4122032_https-suchcare-com-dau-hieu-tac-voi-trung-html.html
https://usa.life/post/4124102_https-suchcare-com-het-kinh-15-ngay-lai-co-kinh-lai-html.html
https://usa.life/post/4126256_https-suchcare-com-phan-biet-tuyen-noi-tiet-va-tuyen-ngoai-tiet-html.html
https://usa.life/post/4131657_https-suchcare-com-cach-doc-ket-qua-nipt-biet-trai-hay-gai-html.html
https://usa.life/post/4138022_https-suchcare-com-cach-lon-bao-quy-dau-cho-be-trai-html.html
https://usa.life/post/4154835_https-suchcare-com-benh-vien-san-nhi-vinh-phuc-html.html
https://usa.life/post/4160282_https-suchcare-com-benh-vien-da-khoa-tinh-kien-giang-html.html
https://usa.life/post/4162297_https-suchcare-com-benh-vien-huyen-binh-chanh-html.html
https://usa.life/post/4164508_https-suchcare-com-benh-vien-tue-tinh-html.html
https://usa.life/post/4166742_https-suchcare-com-benh-vien-da-khoa-tinh-ninh-binh-html.html
https://usa.life/post/4168509_https-suchcare-com-uong-khang-sinh-co-bi-cham-kinh-khong-html.html
https://usa.life/post/4168751_https-suchcare-com-tiem-thuoc-tranh-thai-bao-nhieu-tien-html.html
https://usa.life/post/4176310_https-suchcare-com-benh-vien-quan-y-175-html.html
https://usa.life/post/4156816_https-suchcare-com-benh-vien-buu-dien-html.html
https://usa.life/post/4160543_https-suchcare-com-cach-chua-khi-hu-mau-trang-duc-html.html
https://usa.life/post/4164765_https-suchcare-com-benh-vien-vinmec-ha-noi-html.html
https://huduma.social/posts/182583
https://huduma.social/posts/183642
https://huduma.social/posts/187008
https://huduma.social/posts/187146
https://huduma.social/posts/187484
https://huduma.social/posts/180424
https://huduma.social/posts/180556
https://huduma.social/posts/180884
https://huduma.social/posts/181234
https://huduma.social/posts/181871
https://huduma.social/posts/182197
https://huduma.social/posts/182247
https://huduma.social/posts/182390
https://huduma.social/posts/182932
https://huduma.social/posts/183216
https://huduma.social/posts/183343
https://huduma.social/posts/183818
https://huduma.social/posts/187146
https://huduma.social/posts/187207
https://huduma.social/posts/187415
https://huduma.social/posts/187771
https://huduma.social/posts/188003
https://huduma.social/posts/188096
https://huduma.social/posts/189128
https://start.me/p/aL4Y8E/suchcare
https://folkd.com/user/suchcare
https://tapas.io/suchcarekhoe
https://www.instapaper.com/p/Suchcare
https://trello.com/u/suchcare/activity

1. Thủ dâm là gì?

Thủ dâm là một hoạt động tình dục, khi một cá nhân kích thích bộ phận sinh dục của họ để đạt được khoái cảm tình dục. Điều này cho phép giải phóng các hormone tạo cảm giác dễ chịu trong cơ thể, chẳng hạn như endorphin. Các hormone này ngăn chặn cơn đau và giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Thủ dâm phổ biến ở nam giới và phụ nữ ở mọi lứa tuổi và đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển tình dục lành mạnh.

Có nhiều nguyên nhân khiến cho người ta thủ dâm. Nó có thể là màn dạo đầu thú vị khi cung cấp cho bạn tình những điểm dễ kích thích, hoặc mang đến niềm vui, sự thích thú, vui vẻ và giải tỏa căng thẳng. Một số người thủ dâm một mình, trong khi những người khác thủ dâm với bạn tình.

Thủ dâm không xấu nhưng không đúng cách thì tai hại khó lường - Ảnh 2.

Thủ dâm xảy ra ở cả nam và nữ giới.

2. Thủ dâm bao nhiêu là đủ?

Theo ThS.BSNT Phùng Anh Tuấn, chuyên khoa Nam học, phụ nữ và đàn ông có thể thủ dâm ở mức an toàn từ 2-3 lần/tuần. Tuy nhiên, điều quan trọng ở đây không phải là nên thủ dâm bao nhiêu lần 1 tuần mà là tần suất thủ dâm sẽ ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống của bạn.

Nếu thủ dâm quá nhiều lần trong ngày và vẫn có một cuộc sống lành mạnh, thỏa mãn cả thể xác và tinh thần, không gây ảnh hưởng gì xấu thì chuyện này không có gì đáng lo lắng. Nhưng nếu thủ dâm nhiều lần trong ngày, dẫn đến lơ đễnh trong công việc hoặc gây mất hứng thú trong đời sống tình dục thì nên đến gặp bác sĩ nam khoa để nhận tư vấn và điều trị thích hợp.

3. Những tác hại khi thủ dâm không đúng cách

3.1 Ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày

Trong một số trường hợp, nam giới có thể thấy mình cần phải thủ dâm thường xuyên. Khi họ thủ dâm nhiều hơn mức cần thiết, nó có thể dẫn đến tình trạng lơ đễnh, không tập trung trong công việc, học hành… Làm gián đoạn hoạt động hàng ngày và làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ và trách nhiệm khác của họ

Nếu bạn cảm thấy cuộc sống của mình đang bị gián đoạn bởi nhu cầu thủ dâm liên tục, hãy cân nhắc để trao đổi với bác sĩ nam khoa để được tư vấn kịp thời.

3.2 Hạn chế giao tiếp

Nghiện thủ dâm có thể làm gián đoạn cuộc sống và hoạt động hàng ngày. Nhiều người đàn ông gặp khó khăn trong các hoạt động xã hội và các cuộc tụ họp khác khi họ mắc chứng nghiện thủ dâm. Họ sẽ thích ở nhà hơn và sẽ tránh ra ngoài.

Những người đàn ông mắc chứng nghiện thủ dâm sẽ làm bất cứ điều gì để dành thời gian một mình trong phòng của họ. Họ sẽ viện đủ cớ để tránh đi ra ngoài hoặc gặp gỡ người khác. Họ cũng có thể cảm thấy sợ hãi về những rủi ro chẳng hạn như bị kích động ở nơi công cộng.

3.3 Thủ dâm nhiều gây mất tập trung

Đàn ông nghiện thủ dâm nhiều hơn một lần một ngày thường có xu hướng mất tập trung. Họ sẽ cố gắng hết sức để thoát khỏi công việc hoặc học tập. Họ thiếu sự tập trung cần thiết để hoàn thành trách nhiệm của mình. Điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực về lâu dài vì sẽ ảnh hưởng đến các khía cạnh khác của học tập, công việc và cuộc sống nói chung.

3.4 Giảm nhạy cảm tình dục

Thủ dâm không xấu nhưng không đúng cách thì tai hại khó lường - Ảnh 4.

Thủ dâm nhiều gây giảm nhạy cảm tình dục.

Thủ dâm quá mức hoặc khi dùng các hành động mạnh bạo có thể làm giảm độ nhạy cảm trong tình dục. Tuy nhiên, điều này có thể được giải quyết bằng cách thay đổi cách thủ dâm của bạn.

3.5 Dương vật bị sưng

Một số nam giới thủ dâm quá thường xuyên dẫn đến tình trạng dương vật bị sưng tấy do bị kích ứng liên tục. Dương vật bị sưng có thể kèm theo hiện tượng viêm, nóng dương vật đồng thời có thể lan sang những khu vực lân cận như tinh hoàn, vùng bẹn, vùng mông… Tình trạng này khiến nam giới gặp trở ngại không nhỏ trong việc quan hệ tình dục. Mỗi khi cương cứng sẽ gây cảm giác đau đớn, lâu dần sẽ có tâm lý sợ quan hệ tình dục.

3.6 Thủ dâm nhiều làm giảm số lượng tinh trùng

Thủ dâm đúng cách với tần suất phù hợp sẽ không gây ảnh hưởng đến các bệnh lý nam khoa như xuất tinh sớm, rối loạn cương dương… Tuy nhiên, nếu thực hiện với tần suất cao thì lượng tinh dịch và tinh trùng trong mỗi lần xuất tinh sẽ ít đi do tinh hoàn cần có thời gian để sản xuất lại lượng tinh trùng đã mất.

Để bù đắp lượng tinh trùng đã mất cần duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, nghỉ ngơi đầy đủ và hợp lý, tránh sử dụng các chất kích thích…

3.7 Chấn thương dương vật

ThS.BSNT Phùng Anh Tuấn cũng cho biết, mặc dù thủ dâm không xấu nhưng điều quan trọng là phải cẩn thận. Việc thủ dâm hàng ngày có thể gây chấn thương dương vật. Nguyên nhân là do chỉ dùng một tay để chà xát bộ phận sinh dục có thể thô bạo và gây ra vết thương. Gãy dương vật là một chấn thương sẽ khiến dương vật bị bầm tím ở đầu dương vật và sưng tấy. Các triệu chứng nguy hiểm hơn của gãy dương vật có thể xuất hiện khối sưng ở bìu và tiểu ra máu.

3.8 Không tạo được cực khoái trong cuộc yêu

Nếu thủ dâm đúng cách và điều độ không gây hại cho sức khỏe của nam giới, nhưng thủ dâm mãn tính cũng có thể ảnh hưởng đến sự thích thú hoặc niềm vui của các hoạt động tình dục khác với bạn tình. Não biết rằng thủ dâm mang lại cảm giác tốt. Khi những kích thích thú vị không kém khác xuất hiện sau thời gian dài thủ dâm, người đàn ông có thể gặp khó khăn khi đạt cực khoái hoặc xuất tinh vì sự kích thích từ âm đạo, miệng hoặc bàn tay của bạn tình không giống với kích thích của chính tay đàn ông.